Idiomas CAT

Certificats d’especialitat

Certificats d'especialitat

En Yacht Point oferim tota aquesta varietat de Certificats d’Especialitat, pensats per ampliar les teves opcions professionals. Fes clic al nom per desplegar els detalls de cada curs:

El Curs de Radar de Punteig Automàtic (ARPA) està dirigit als capitans i oficials de Pont, de vaixells que portin aquest equip. Els posseïdors d’aquest certificat estaran habilitats per operar en radars no dotats de sistemes de punteig automàtic.

Els objectius d’aquest curs són analitzar els factors que afecten el funcionament i precisió del radar, identificant d’aquesta manera els ressons crítics. Determinar les targetes calculades reconeixent tots els seus paràmetres i d’aquesta manera mantenir la seguretat de la navegació aplicant el COLREG. Els posseïdors d’aquest certificat estaran habilitats per operar en radars no dotats de sistemes de punteig automàtic.

Nombre d’hores: 30 hores (12 hores teòriques i 18 hores pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí. 

Avanzado en Lucha Contra IncendiosEs requerirà la possessió del Certificat Avançat en Lluita Contra Incendis als capitans i oficials de pont i de màquines de vaixells mercants; així com als tripulants de vaixells tanc que hagin d’estar en possessió del certificat de Familiarització en vaixells petrolers i quimiquers 0 del certificat de familiarització en vaixells de càrrega de gas.

Nombre d’hores: 24 hores (12 hores teoria i 12 hores pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Formación Básica en Protección Marítima (Security Sea Awareness)El Certificat d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids, és dedicat als capitans i oficials de pont i de la Indústria de vaixells mercants, així com als mariners o altres tripulants de vaixells mercants, que desenvolupin funcions en el maneig d’embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids.

Hores Lectives: 32 hores (18 hores de teoria i 14 hores de pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Es requerirà la possessió de Certificat de Bots de Rescat Ràpids als capitans, oficials i mariners o altres tripulants, que tinguin assignades funcions en aquests bots de rescat ràpids en els vaixells que estiguin equipats amb ells.

Nombre d’hores: 16 hores.

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Es requerirà estar en possessió del certificat d’especialitat “Formació Bàsica en Protecció Marítima” a tot tripulant de vaixells mercants que no disposi del Certificat d’Oficial de Protecció del Vaixell. En aquest certificat s’inclouen la formació, la instrucció i les regles de competència per prendre consciència dels aspectes relacionats amb la protecció Marítima, segons l’estipulat en els paràgrafs 1 – 4 de la secció A-VI/6 del Codi de Formació, esmenat.

Nombre d’hores del curs: 8 hores ( 6 teoria i 2 pràctiques ).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Es requereix la possessió del “Certificat de Formació Bàsica en Seguretat Marítima” a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils/creuers, així com al personal amb tasques assignades de seguretat i prevenció de la contaminació i relacionades amb les operacions del vaixell, del Pla d’Emergències de a Bord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.
El curs de Formació Bàsica en Seguretat Marítima forma a l’alumne en els coneixements necessaris per organitzar i controlar la seguretat i les emergències a bord.

Hores lectives: 70 hores  (45 teòriques + 25 pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

El Certificat de Formació sanitària específica inicial està dirigit a oficials encarregats de la guàrdia en cambra de màquines, capitans, patrons i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells obligats a portar la farmaciola. D’interès per a aficionats i altres professionals del sector nàutic. També és un dels 6 certificats professionals necessaris per a la titulació de Patró Professional d’Esbarjo (PPER) i un dels 3 certificats professionals necessaris per a la titulació de Patró Portuari.

Horas lectivas: 22 horas (11 teóricas + 11 prácticas).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

El Vaixells de Passatge és un certificat d’especialitat emès per la DGMM.

Es requerirà la possessió del certificat de Vaixells de passatge als Capitans, Oficials i Mariners de Pont i de Màquines, i a tot el personal amb funcions d’assistència al passatge en situacions d’emergència en els Vaixells de Passatge, tant convencionals com de càrrega rodada, de 500 GT o més o autoritzats a transportar 300 o més passatgers

Hores Lectives:  32 hores (24 de teoria i 8 de pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Marinero de Puente

El curs de Mariner de Pont està dirigit als tripulants de vaixells civils, amb excepció dels pesquers. Capacita als alumnes per a formar part de guàrdies durant la navegació, com a guaita o timoners de l’embarcació.

El curs està subjecte a la regulació establerta pel Ministeri de Foment del 4 de setembre del 2002.

Nombre d’hores: 60 hores (45 hores Teòriques i 15hores Pràctiques).

Programa del Curs:

 • Coneixement sobre la nomenclatura i definicions a bord en el pont de comandament i coberta del vaixell.
 • Govern d’un vaixell, servei de guaita i guàrdia segura.
 • Emergències i utilització de l’equip de seguretat.
 • Anglès tècnic marítim.

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Per a què serveix?

 • Govern d’embarcacions matriculades en llista sisena o setena, sempre i quan no porti més de 12 persones embarcades, tripulació inclosa, en embarcacions d’esbarjo d’eslora igual o inferior a 24 metres, al llarg de la costa espanyola i dins de la zona compresa entre aquesta i la línia de 60 milles paral·lela a la mateixa.
 • Ser instructor de les pràctiques bàsiques de seguretat i de navegació per a l’obtenció de les titulacions de Patró de Navegació Bàsica i Patró d’Embarcacions d’Esbarjo.

Quins requisits has de reunir:

 • Estar en possessió del títol de Capità de Iot.
 • Haver complert 20 anys d’edat.
 • Realitzar un reconeixement mèdic efectuat per l’Institut Social de la Marina.
 • Entregar una declaració responsable en la què s’acrediti, amb indicació del nom del vaixell i la seva matrícula, haver navegat, al menys 50 dies i 2.500 milles, incloent com a mínim cinc travesses de més de 60 milles, mesurades al llarg de la ruta navegable més curta d’un port de partida a un de destí, exercint com a patró durant la travessa; aquesta singladura haurà de ser d’altura i d’una durada mínima de 48 hores.
 • Estar en possessió dels certificats d’especialitat:
  • Operador general o restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima. GMDSS.
  • Formació Bàsica.
  • Vaixells Ro-Ro de Passatge i Vaixells de Passatge Diferents als Ro-Ro, o, el certificat Bàsic de Vaixells de Passatge.
  • Formació Sanitària Bàsica (Consulta a l’ISM per fer el curs Online).
  • Avançat en lluita contra incendis.
  • Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids).
 • Superar una prova de coneixements que es realitza a la Direcció General de la Marina Mercant a Madrid. Examen tipus test. Les seves dues convocatòries són en Març,a l’Abril i Octubre i al Novembre o Desembre. Se’ns dubte prepara’t la teoria amb el curs online de SAILOR’S DREAMS
 • Obtenir la Llibreta d’Inscripció (Marítima).