Idiomas CAT

Curs de Radar de Punteig Automàtic (ARPA)

Curs de Radar de Punteig Automàtic (ARPA)

curs de Radar de Punteig Automàtic (ARPA)El curs de Radar de Punteig Automàtic (ARPA) està dirigit als capitans i oficials de Pont de vaixells que portin aquest equip. Els posseïdors d’aquest certificat estaran habilitats per operar en radars no dotats de sistemes de punteig automàtic.

Els objectius d’aquest curs són analitzar els factors que afecten el funcionament i precisió del radar, identificant d’aquesta manera els ressons crítics. Determinar les targetes calculades reconeixent tots els seus paràmetres i d’aquesta manera mantenir la seguretat de la navegació aplicant el COLREG. Els posseïdors d’aquest certificat estaran habilitats per operar en radars no dotats de sistemes de punteig automàtic.

Nombre de hores: 30 hores ( 12 hores teòriques i 18 hores pràctiques).

Competències: Formar l’alumne per assolir les següents competències:

  • Triar apropiadament la manera de presentació de radar ARPA.
  • Ajustar els controls variables, segons les circumstàncies de cada cas, per obtenir el màxim de rendiment del sistema.
  • Fer ús apropiat de les alarmes operacionals.
  • Utilitzar les funcions del ARPA per confirmar i monitoritzar totes les accions preses.
  • Adquirir i seguir la derrota d’aquells ressons que potencialment presenten risc de col·lisió.
  • Extreure la informació necessària, relativa al rumb, velocitat, distància mínima a la qual passarà l’eco i moment en què es produirà aquesta circumstància, per tal de prendre una precoç acció, de conformitat amb el reglament internacional per Prevenir Abordatges a la mar (RIPA), per evitar una situació d’excessiu acostament.
  • Controlar i comprovar la precisió de les entrades i el correcte funcionament del ARPA

El curs de Radar de Punteig Automàtic (ARPA) s’ajusta per l’Ordre FOM / 2296/2002 de 4 de setembre, que requereix la possessió d’aquest certificat als capitans, oficials i tripulants que tinguin assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l’equip de càrrega. És imprescindible la realització d’aquest curs per a l’obtenció dels certificats de vaixells petroliers, vaixells de càrrega de gas i vaixells quimiquers.

** Si en una convocatòria no hi ha el nombre mínim d’alumnes es posposarà al mes següent **

Propers cursos professionals