Idiomas CAT

Operador Restringit de Ràdio

Curs Operador Restringit de Ràdio

El Operador Restringit de Ràdio és un títol professional emès per la DGMM .

Certificat obligatori per als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima en la zona A1 (Àrea de cobertura de al menys una estació costanera en VHF, en la què estigui disponible una guàrdia continua per a alertes en LLSD-DSC. Aquesta ve a ser de 30 a 50 milles des de la costa).

Les persones que estiguin en possessió del certificat de Radiotelefonista Naval establert en l’Ordre de 16 d’octubre de 1990, expedit amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre abans esmentada, podrà realitzar un curs d’adaptació de 24 hores (10 teòriques i 14 pràctiques) per tal d’obtenir el certificat d’operador restringit del SMSSM.

Nombre d’hores: 40  (15 de teoria i 25 de pràctiques)

Grups reduïts. Màxim de 6 alumnes.

Horari: De 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00

Programa del Curs:

  • Principis generals i característiques bàsiques del servei mòbil marítim.
  • Coneixements pràctics i habilitació de l’equip bàsic de la estació de un vaixell.
  • Procediments operacionals i operació detallada de la pràctica dels sistemes de SMSSM i els seus subsistemes.
  • Capacitats i procediments operacionals per les comunicacions generals.
  • Enviar una trucada de socors amb cada un dels aparells del SMSSM.
  • Rebre i atendre, en el seu cas, una trucada de socors iniciada per un altre vaixell o per una estació de terra.
  • Rebre, pel mitjà més adequat, informació d’ajuda a la navegació.
  • Mantenir comunicacions generals amb cadascun dels aparells del SMSSM que permetin aquesta funció de manera parlada i escrita, tant en castellà com en anglès.
  • Maneig de les nomenclatures d’estacions de vaixells i estacions costeres.

Informació addicional:
La assistència és obligatòria i les faltes, no podran superar el 20% de les hores teòriques. La part pràctica s’haurà de complir en la seva totalitat.
Superar els examens tipus test.

Documentació necessària:
Enviar degudament complimentada la fitxa d’inscripció.
Fotocòpia o imatge escanejada del document nacional d’identitat, targeta de residència o passaport en vigor.

RESERVA JA!

** Si en una convocatòria no hi ha el número mínim d’alumnes es posposarà al mes següent.**

Propers cursos professionals