Idiomas CAT

Formació Sanitària Específica Inicial

Curs de Formació Sanitària Específica Inicial

Formació sanitària específica inicial
El Certificat de Formació sanitària específica inicial està dirigit a oficials encarregats de la guàrdia en cambra de màquines, capitans, patrons i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells obligats a portar la farmaciola. D’interès per a aficionats i altres professionals del sector nàutic. També és un dels 6 certificats professionals necessaris per a la titulació de Patró Professional d’Esbarjo (PPER) i un dels 3 certificats professionals necessaris per a la titulació de Patró Portuari.
El personal que efectuï els cursos a què es refereixen els articles anteriors i superi les proves teòric pràctiques que s’estableixin d’acord amb els seus objectius, se li expedirà el corresponent certificat pel Institut Social de la Marina d’acord amb l’Annex IV de conformitat amb la regla VI / 4 del Conveni Internacional STCW-78/95.
Els certificats de Formació Sanitària Específica a favor de capitans, patrons i oficials en els que aquests deleguin la utilització, control i manteniment del farmaciola, tindrà una validesa màxima de cinc anys, havent, un cop transcorregut el termini, realitzar un nou curs de Formació Sanitària específica (inicial o avançada) per tal de renovar els certificats.
Hores lectives: 22 hores  (11 teòriques + 11 pràctiques).

Programa del Curs:

 • Recursos sanitaris per als marins
 • Estructura i funcions del cos humà
 • Examen del pacient
 • Asfíxia
 • Aturada cardíaca
 • Hemorràgies
 • Xoc
 • Ferides
 • Cremades
 • Hipotèrmia
 • Traumatismes
 • Rescat i transport
 • Intoxicacions
 • Accidents de treball i malalties professionals
 • Higiene individual i col·lectiva
 • Administració de medicaments i farmacioles a bord
 • Consulta mèdica per ràdio

El Curs de Formació Sanitària Específica Inicial atorga formació sanitària als treballadors de la mar segons s’estableix en l’Ordre PRE / 646/2004. El certificat de formació sanitària específica inicial equival a la formació en primers auxilis a bord establerta a la regla VI / 4 apartat 2 de l’Annex I de la Directiva 2001/25 / CE relativa al nivell mínim de formació en professions marítimes (Regla VI / 4-2 del STCW-78/95, secció A-VI / 4-1).

** Si en una convocatòria no hi ha el número mínim d’alumnes es posposarà al mes següent.**

Política de cancel·lació de cursos a l’Escola Nàutica Yacht Point

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d’alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d’inici. L’Escola Nàutica Yacht Point es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d’antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota d’inscripció, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus. Recomanem que no reservin vols i hotel, sense assegurances de viatge, abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

 

Propers cursos professionals