Blog Post

Relació de convalidacions entre títols professionals i recreatius

Relació de convalidacions entre títols professionals i recreatius

Per a obtenir una titulació nàutica d’esbarjo, pots preparar-te de manera presencial o online a Yacht Point.

Si estàs en possesió d’una titulació professional marítima, pots consultar el Real Decreto 875/2014 per veure la seva convalidació a una titulació d’esbarjo.

Us fem un quadre resum: 


Pots fer la consulta directament al següent link:

https://apps.fomento.gob.es/Titulaciones/Profesionales/Convalidaciones.aspx

Podem ajudar-te a realitzar el tràmit.

Documentació a aportar:

  1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
  2. Informe d’aptitud psicofísica d’acord al Capítol IV del Real Decreto 875/2014.
  3. Fotocòpia del títol acadèmic, professional, de la targeta professional o en el seu cas, de la certificació emesa per la Dirección de Enseñanza Naval de la Armada.

Related Posts