Blog Post

El títol de Patró Portuari

El títol de Patró Portuari

Guia pràctica per a l’obtenció del Patró Portuari

El títol de Patró Portuari està regulat pel RD 973/2009 i modificat del RD 80/014 i pel RD 938/2014.

Amb aquesta titulació marítima professional, es podrà exercir de Patró de vaixells mercants d’arqueig brut no superior a 100 GT amb un màxim de 150 passatgers i fins a 3 milles de la costa.

Una vegada superat un examen al final d’un curs teòric i pràctic de 150 hores, on l’assistència és 100% obligatòria, s’obtindrà un certificat del curs.

Aquest diploma no és suficient per a anar a Capitania a expedir-lo, fa falta UN ANY D’EMBARCAMENT.

El Període d’embarcament no ha de ser inferior a 12 mesos, dels quals 6 mesos han de ser en el servei de pont i 6 mesos en el servei de màquines.

Requisits per a l’embarcament:

1. Estar en possessió del Certificat de Formació Bàsica, Reconeixement Mèdic i de la Llibreta Marítima.

2. En embarcacions reduïdes en les quals no existeixi una diferència de departaments de pont i màquines, es poden realitzar els 12 mesos. Abans de començar l’embarcament, cal tenir el vistiplau de Capitania i una Certificació del Patró de l’Embarcació.

3. No s’accepten períodes d’embarcament com a patró d’embarcacions d’esbarjo amb càrrec a bord de mariner.

Tipus de vaixells per a realitzar els embarcaments:

Vaixells civils de bandera espanyola d’arqueig brut superior a 5GT per a pont i potència de més de 100 kW en màquines.

Per a la revalidació són vàlids qualsevol tipus de vaixell, sempre que es faci en l’exercici de la targeta a revalidar.

Una vegada tinguem tot això, per a l’expedició del títol de Patró Portuari, ja podrem presentar a Capitania la següent documentació:

– Una sol·licitud normalitzada, emplenada i signada.

– Una fotografia grandària passaport, amb nom i cognoms escrits al llapis en el dors.

– Una fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de l’interessat, juntament amb l’original.

– Certificat curso Patró Portuari.

– El certificat d’especialitat de formació bàsica en seguretat.

– El Certificat Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima

– El certificat de formació sanitària específica inicial

– Acreditar l’exercici professional requerit d’un període d’embarcament no inferior a 12 mesos, havent d’acreditar almenys sis mesos en el servei de pont i sis mesos en el servei de màquines

– Còpia del certificat de reconeixement mèdic ISM

– Pagament de les taxes que corresponguin per concepte expedició.

A l’Escola Nàutica Yacht Point, en acabar el curs, t’ajudem en tots els dubtes i tràmits.

Related Posts