Blog Post

Tramitar la llibreta marítima a Capitania Marítima

Tramitar la llibreta marítima a Capitania Marítima

Si voleu treballar a bord d’una embarcació i necessiteu obtenir la llibreta marítima, a continuació, us expliquem els passos per tramitar-la a Capitania Marítima.

És important tenir en compte que, si només teniu previst navegar en aigües nacionals, es recomana tramitar únicament la llibreta marítima de navegació nacional. No obstant això, si teniu previst fer navegacions en aigües internacionals o extranacionals, necessitareu obtenir la targeta DIM (document d’identitat del marí).

Amb el nou format de targeta DIM, previ a expedir la DIM, s’ha d’expedir la llibreta marítima de navegació nacional.

Per obtenir la Llibreta Marítima de navegació nacional, has de complir els requisits següents:

 1. Tenir nacionalitat espanyola.
 2. Posseir un títol o targeta professional de la marina mercant o de pesca, o comptar amb el certificat de formació bàsica.

A continuació, es detalla la documentació necessària per al tràmit:

  • Una sol·licitud normalitzada, degudament emplenada i signada per l’interessat o el seu representant.
  • Dues fotografies mida passaport, amb nom i cognoms escrits a llapis al dors. A les fotografies, l’interessat ha d’estar sense ulleres fosques i amb el cap descobert.
  • Document Nacional d’Identitat:
   • Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat, o
   • Fotocòpia del Passaport Espanyol vigent.
  • Resguard d’ingrés al compte corrent número 0182-2370-48-0201518791 de l’entitat BBVA, per un valor total d’1,84 €.
  • Fotocòpia compulsada d’una targeta professional marítima o certificat de seguretat o especialitat marítima. També s’accepta la fotocòpia compulsada del resguard de sol·licitud d’una targeta professional o certificat de seguretat o especialitat marítima.

Pots presentar la sol·licitud preferentment a la Capitania Marítima o als Serveis Centrals de la Direcció General de la Marina Mercant a Madrid. A més, tens l’opció de realitzar la sol·licitud a través de la seu electrònica, per a això necessitaràs signatura digital. Aquí hi ha l’enllaç de sol·licitud: Enllaç de sol·licitud

Si no disposes de signatura digital, hauràs de sol·licitar una cita prèvia per fer el tràmit.

En el cas de la targeta DIM, necessària per a navegació extranacional, es requereixen els requisits següents:

  1. Tenir nacionalitat espanyola.
  2. Tenir un títol o targeta professional de la marina mercant o de pesca, o comptar amb el certificat de formació bàsica o mariner pescador.
  3. Formar part de la tripulació de:
    • Vaixells mercants de bandera espanyola o estrangera que facin navegació exterior o extranacional.
    • Vaixells pesquers de bandera espanyola o estrangera que pesquen en aigües internacionals.
     Vaixells de transport marítim de cabotatge que escalen a ports d’altres estats.

    4. No posseir ni haver sol·licitat prèviament l’expedició de la Llibreta Marítima DIM a un altre Estat.

La documentació necessària per al tràmit de la targeta DIM és la següent:

 • Una sol·licitud normalitzada degudament emplenada (adjuntada aquí).
 • Una fotocòpia d’algun document d’identitat que acrediti la vostra nacionalitat espanyola, com:
   • Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport vigent, o
   • Document nacional d’identitat (DNI) o passaport caducat, acompanyat del resguard que acrediti la sol·licitud de renovació. Aquest últim serà tornat una vegada comprovades les dades.
 • Una fotografia de la cara mida carnet, en color i amb fons clar, llis i uniforme. La fotografia ha de ser presa de front i sense ulleres de vidres foscos ni peces que impedeixin la identificació.
   • Dimensions màximes: 45 x 35 mm.
   • Dimensions mínimes: 26 x 32 mm.
 • Pagament de les taxes corresponents mitjançant el model 790-094. L’import actual de la taxa és de 42,88€. Pots trobar-la al següent enllaç: Enllaç de les taxes
 • Còpia acarada del títol o targeta professional de la Marina Mercant o de Pesca que tinguis, i/o del certificat de formació bàsica o mariner pescador.
 • Declaració responsable d’estar navegant en vaixells mercants dedicats a navegació exterior o extranacional, o en vaixells de pesca que pesquen en aigües internacionals.
Identidad del Marino

Related Posts