Blog Post

Passos per l’Expedició del Passaport o Llibreta Marítima

Passos per l’Expedició del Passaport o Llibreta Marítima

En aquest post us expliquem els passos per l’expedició del Passaport o Llibreta Marítima per poder treballar a bord d’una embarcació.

Una vegada hagueu acabat el curs de Formació Bàsica en Seguretat Marítima, haureu d’esperar 5 dies hàbils per poder tramitar tant el certificat del curs a Capitania Marítima com per expedir el Passaport o Llibreta Marítima.

Abans d’anar a Capitania Marítima, us aconsellem preparar tota la documentació necessària per a l’expedició del Passaport Marítim. D’acord amb lo establert a l’ordre FOM 296/2002 de 4.09.2002 (BOE núm. 226), l’interessat haurà de presentar a Capitania Marítima la següent documentació per l’expedició del Passaport o Llibreta Marítima:

  1. Una sol·licitud normalitzada, complimentada i firmada per l’interessat o qui el representi.
  2. Dues fotografies de carnet, amb el nom i cognoms escrits amb llapis al darrera, en les que l’interessat haurà d’estar amb el cap descobert i sense ulleres fosques.
  3. Còpia compulsada del document nacional d’identitat o del passaport. És a dir, serà necessari presentar l’original i una fotocopia per a que a la pròpia Capitania la puguin compulsar.
  4. Pagament a una entitat bancària de la tassa vigent, relativa a l’emissió de la Llibreta Marítima o Passaport, model 790, codi tassa 094.
  5. Fotocòpia compulsada del certificat del curs de Formació Bàsica en Seguretat Marítima. És a dir, serà necessari presentar l’original i una fotocopia per a que a la pròpia Capitania la puguin compulsar.

NOTA: Si algú de vosaltres és estranger, no podrà expedir el Passaport o Llibreta Marítima a Espanya, haurà de fer-ho al seu país. Però no us preocupeu, a Capitania podeu demanar fulls d’embarcament i desembarcament, que serà un document provisional on us segellaran l’embarcament i el desembarcament que aneu realitzant fins a l’obtenció del Passaport al vostre país.

Espero que aquest blog us hagi servit d’ajuda, us anirem explicant com realitzar més tràmits a Capitania Marítima al nostre blog.

Related Posts