Blog Post

Passos per l’Expedició del Passaport o Llibreta Marítima

Passos per l’Expedició del Passaport o Llibreta Marítima

En aquest post us expliquem els passos per l’expedició del Passaport o Llibreta Marítima per poder treballar a bord d’una embarcació.

Una vegada hagueu acabat el curs de Formació Bàsica en Seguretat Marítima, haureu d’esperar 5 dies hàbils per poder tramitar tant el certificat del curs a Capitania Marítima com per expedir el Passaport o Llibreta Marítima.

Abans d’anar a Capitania Marítima, us aconsellem preparar tota la documentació necessària per a l’expedició del Passaport Marítim. D’acord amb lo establert a l’ordre FOM 296/2002 de 4.09.2002 (BOE núm. 226), l’interessat haurà de presentar a Capitania Marítima la següent documentació per l’expedició del Passaport o Llibreta Marítima:

 1. Una sol·licitud normalitzada, complimentada i firmada per l’interessat o qui el representi.
 2. Dues fotografies de carnet, amb el nom i cognoms escrits amb llapis al darrera, en les que l’interessat haurà d’estar amb el cap descobert i sense ulleres fosques.
 3. Document Nacional d’Identitat:
  • Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat o
  • Fotocòpia del Passaport Espanyol en vigor o
  • Certificació de la partida de naixement expedida pel Registre Civil corresponent o
  • Consentiment exprés perquè les seves dades d’identitat puguin ser consultats per la Direcció General de la Marina Mercant en virtut del que es disposa en l’RD 522/2008 de 28 d’abril.
 4. Fotocòpia compulsada d’una targeta professional marítima o d’un certificat de seguretat o especialitat marítima. Serà admissible a més fotocòpia compulsada del resguard de sol·licitud d’una targeta professional o d’un certificat de seguretat o especialitat marítima.

NOTA: Si algú de vosaltres és estranger, no podrà expedir el Passaport o Llibreta Marítima a Espanya, haurà de fer-ho al seu país. Però no us preocupeu, a Capitania podeu demanar fulls d’embarcament i desembarcament, que serà un document provisional on us segellaran l’embarcament i el desembarcament que aneu realitzant fins a l’obtenció del Passaport al vostre país.

Esperem que aquest blog us hagi servit d’ajuda, us anirem explicant com realitzar més tràmits a Capitania Marítima al nostre blog.

Related Posts